Musiikin perustaso

Noin 7-vuotiaista alkaen oppilaat opiskelevat perustasolla, jossa opinnot kestävät yleensä n. 9 vuotta. Musiikin perustason tavoitteena on, että oppilas - oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja - kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan - oppii lukemaan, kirjoittamaan ja tuntemaan musiikkia.

Perustason opintoihin kuuluvat
  • instrumenttitaidot (solistinen pääaine)
  • yhteismusisointi (orkesteri, kuoro, kamarimusiikki)
  • musiikin perusteet (säveltapailu ja musiikinteoria sekä yleinen musiikkitieto).
Kullakin oppilaalla on jokin instrumentti tai laulu pääaineena. Pääaineessa oppilas saa opetusta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin.

Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Musiikki on tarkoitettu esitettäväksi, esiintyminen on erottamaton osa musiikin opiskelua. Esiintymiskoulutus alkaa samalla hetkellä kuin koko opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä yhä vaativampiin yhteyksiin. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen ja hyvä itsetunto.

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisointiin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetustavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua esim. työpajoissa, periodeina tai projekteina.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat
  • musiikin luku- ja kirjoitustaito
  • musiikin hahmottaminen
  • historian ja tyylien tuntemus.
Musiikin perusteet ovat solistisia opintoja tukeva aineryhmä, jonka tehtävänä on jakaa musiikissa yleisesti tarvittavia tietoja ja taitoja. Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan 9- 10 vuoden iässä.