Lyhennelmä opetussuunnitelmasta

Musiikin laaja oppimäärä


Pohjois-Helsingin musiikkiopisto toimii Helsingissä säveltaiteen oppilaitoksena, jonka tehtävänä on antaa opetusta tämän opetussuunnitelman mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. 

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Musiikin laajan oppimäärän musiikin perustason ja musiikkiopistotason laskennallinen laajuus on yhteensä 1300 tuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Musiikin perustaso

385 tuntia   Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi

280 tuntia   Musiikin perusteet  ja yhteismusisointi                                     

Musiikkiopistotaso

390 tuntia   Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi

245 tuntia   Musiikin perusteet ja yhteismusisointi

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että
 • lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
 • lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin
 • antaa tarvittavat valmiudet musiikin perustason opinnoille
 • antaa lapselle valmiudet instrumenttiopintoihin 
Oppilaat ovat varhaisiän musiikkikasvatuksessa siihen asti kun aloittavat peruskoulun.

Opetus toteutetaan 45 minuutin mittaisina oppitunteina musiikkileikki- ja soitinvalmennusryhmissä.       

Musiikin perustaso

Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas;
 • oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
 • oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
 • kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan
 
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja - ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja.

Musiikin perustason opinnot kestävät yleensä enintään 9 vuotta. Pääaineen opettajan toimesta jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka rehtori vuosittain vahvistaa.

Oppilaat saavat pääaineessaan yksilöopetusta vahvistetun työohjelman mukaan. Oppitunnin kesto on pääsääntöisesti 45 minuuttia.

Tasosuoritukset perustasolla:
 • perustaso 1
 • perustaso 2
 • perustaso 3, joka on samalla päättösuoritus                    -

Solistisen koulutuksen oppisisällöt noudattavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton kulloinkin voimassa olevia tasosuosituksia (klassinen musiikki) ja Pop & Jazz Konservatorion kulloinkin voimassa olevia tasosuosituksia (rytmimusiikki) niin musiikin perustasolla kuin musiikkiopistotasolla.

Yhteismusisointi tulee sisältyä opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa. Yhteismusisointiin kuuluvat orkesteri, kamarimusiikki ja kuoro. Instrumenttiopetus käsittää myös laulunopetuksen.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Musiikin perusteiden opetus aloitetaan n. 9-10 vuoden iässä. Opetus tapahtuu 45-90 minuutin ryhmäoppitunteina.

Musiikin perusteiden tasosuoritukset ovat:
 • musiikin perusteet 1a ja 1b
 • musiikin perusteet 2a ja 2b
 • musiikin perusteet 3a 3b (yleinen musiikkitieto)

Musiikin perusteiden ensimmäisen kurssin (1a ja 1b) oppisisällöt ovat samat klassisessa ja rytmimusiikissa.

Musiikin perusteiden sisältöalueet kattavat kulloinkin voimassa olevan musiikin teorian, säveltapailun ja musiikkitiedon peruskurssien Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuositusten mukaisen oppiaineksen (klassinen musiikki) sekä Pop & Jazz Konservatorion tasosuositusten mukaisen oppiaineksen (rytmimusiikki).

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotason tavoitteena on, että oppilas
 • kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin
 • laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkiopistotason opinnot kestävät yleensä enintään 4 vuotta. Oppitunnin kesto pääaineessa on pääsääntöisesti 45 minuuttia.

Opistotason tasosuoritus on opistotaso-I, joka on samalla päättösuoritus.

Musiikin perusteiden sisältöalueet kattavat musiikin teorian, säveltapailun ja musiikkitiedon I-kurssien sekä harmoniaopin kurssin kulloinkin voimassa olevan Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuositusten mukaisen oppiaineksen (klassinen musiikki) ja Pop & Jazz Konservatorion tasosuositusten mukaisen oppiaineksen (rytmimusiikki).

Musiikin perusteiden opetus toteutetaan 3-4 vuoden kestoisena 45-90 minuutin ryhmäoppitunteina.

Musiikin perusteiden kurssisuoritukset klassisessa musiikissa ovat:
 • säveltapailu I
 • harmoniaoppi
 • teoria I
 • yleinen musiikkitieto I
Musiikin perusteiden kurssisuoritukset rytmimusiikissa ovat:
 • pop-jazz-teoria
 • säveltapailu I
 • transkriptio
 • yleinen musiikkitieto I
Tasosuoritusten arviointi

Instrumenttiopintojen ja musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana-asteikko on

5   Erinomainen
4   Kiitettävä
3   Hyvä
2   Tyydyttävä
1   Hyväksytty

Muut kuin päättösuoritukset voidaan hyväksyä ilman arvosanaa. Päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla vähintään kaksi. Yhteismusisoinnista annetaan osallistumismerkintä. Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan vuosittain. Oppilaalle annetaan kaikista suorituksista myös sanallinen palaute.
 
Solistiset kurssit jakautuvat julkisesti ja ei-julkisesti esitettävään osaan. Ei- julkisesti esitettävä osa (kuten asteikot, kadenssit, prima vista jne.) suoritetaan opetuksen yhteydessä oman opettajan läsnä ollessa. Suorituksen arvioi rehtorin nimeämä toinen opettaja. Julkisesti esitettävä osa (valmisteltu ohjelma) suoritetaan kerralla tai kahdessa osassa Pohjois-Helsingin musiikkiopiston järjestämässä konsertissa. Myös julkisen osan arvioi rehtorin nimeämä toinen opettaja.