Opiskelu


Toiminta-ajatus


Pohjois-Helsingin musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen mukaista musiikin opetusta.

Pohjois-Helsingin musiikkiopisto on alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä.

Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin suuntautuville oppilaille.

Yleiset tavoitteet ja arvot

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten tai­tojen kehittymistä.

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kes­kittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn se­kä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tehtävänä on myös kansallisen musiikkikulttuurin säilyttämi­nen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikin- ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kan­sainvälisen yhteistyön edistäminen.

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon musiikkialan ammattikoulutuksen ja työelä­män asettamat vaatimukset.